เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 ฮิต: 31
พิมพ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 260 พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2565  มีผลบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษา(20  สิงหาคม  2565)

ทำเนียบผู้บริหาร